Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezingContact  

skoattermerk

iel fette woarst
petat en blommen
dronken boeren
om acht oere moarns al

en lykas by safolle fryske folklore
rin ik by de diskes del
folslein ferlern en yn 'e war

in stedsjer op skoattermerk
it sil ferdomd nea wenne

Jan J. Bylsma  1931 - 2021
Ut: Machtich as de miggen en oare fersen
Friese Pers Boekerij bv Ljouwert 1984