boek Piet Paaltjens

                                                                                                    Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  muisje
 
XLIX.

De molktapper sei wol gauris
sa moarns by de doar tsjin har faam:
"De stoepe is wer wiet. "Och hy wist net
dat dat fan myn triennen kaam.

Dat hy en de faam it net wisten,
dat wie dan net oars; - mar dat sy
der ek net in grevel fan snapte,
dat wie wol bitter foar my.


Vertaling van Jacobus Knol
Bron: Snokkerjende Grymgnyskes. In frijmoedige ferfrysking fan
Piet Paaltjens' Snikken en Grimlachjes.
Utjûn ta gelegenheid fan 'e hûndertste stjerdei fan François Haverschmidt.
J. Knol, Dokkum 1994