Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

De Fryske Petielje

en hwet der op en yn leit

feroare yn Taalgesetsje of Healewize Petiele


Flaubiet           Presentearje yn in hearringskaal
                      ielbroadsje en ansjofisk: In ferhaal ...
                      Bak 't romeinsk pasteike yn kowefet,
                      't flijt him yn jo mage as in ovaal.

Stip                 Lit de stip net om in aai bedjerre,
                      bring it rearende mei Rynwyn oan 'e soad;
                      leppel blom en snjitsje jittik, 't smakket snoad:
                      om lollemansstip wol ien wol stjerre.

Ierdappels        Skyl by de nije in stik twa trije oer de heap,
                       sa smeitsje nije ierdappels yn 't rokje;
                       klaai se yn pikant en koart piterseelje foar de keap
                       en manljusmagen geane fan har stokje.

Potiten             Lit swiete apels snuorje yn é kowesmoar,
                       snij raap en jirpel oant yn fjirdeparten;
                       mei rikke bargeguod ha jo it foarinoar
                       en beiwynbrij jout geat en fleur'ge harten.

Brij                  It libben wurdt sa hiel mei kleur en lûd en toan,
                       in gastmiel krijt syn streamline troch de tsjûke brij;
                       rear rauwe reammesûpe en mangels frij
                       en swietsje it rij mei sûker: 't Smakket hjoed en moarn.

Mûlterchjes       Soms jouwe fûne wurden spitse wille,
                       krekt as in mûlterchje yn it soer;
                       sa'n sipeltje yn trochseane jittik
                       jout grif in minske him oan oer.   Jan Dotinga 1934
Ut: Fan wurden oermansk. In gedichtesyklus nei oanlieding fan poëzy en proaza
fan Simke Kloosterman.
Utjûn yn opdracht  fan it Simke Kloostermanlien, Twizel 1988