Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  
iel

op 'e merke
rûn in mantsje
mei in slok op
in fetlik papierke
yn 'e hân

de iel dy't er
foar syn wiif
meinimme soe
as fergoeding
foar syn stapperij
wie der útgliden

fan ús nommelste foarnimmen
bliuwt meast alilinne
de ferpakking oer

Jan J. Bylsma  1931
Ut: Machtich as de miggen en oare fersen
Friese Pers Boekerij bv Ljouwert 1984