Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

1 januari

Het hemelsche Gerecht om 't Jaar meê te beginnen
Glydt als het even luckt bykans vanzelf naar binnen,
Mits dit naar oudt Gebruyck met toegewyde Vlyt,
Niet overyld doch met Verstand wordt toebereyd;
Het is een oud Recept, dat Badeloch, verbannen
Van 't Amsterdamsche Slot het Puyck van Gysbrechts Mannen
Bereydde op de Vlucht naar dat vervloeckte Oord,
Waar men van Wina Born nog nimmer had gehoord
En niemand Hugo Jans en heel zyn Knofloockbende
Met Snoevery van allerhande Kruyden kende.
'Breng my,'sprak Badeloch, 'in deze barre Nood
Een mand vol Boerenkool, 't groeyt ginder naast de Sloot,
Die door de strenge Vorst geheel is toegevroren;
De Eygenheimers, die strakx by den Maaltijd horen
(Van 't eendere Gewicht) vindt ghy op 't zelfde Land;
Nu, Mackers, steeckt alvast de Kolen in de brand
Van 't ronckend Vuur waarop  de Piepers zullen koken,
Doch niet nadat ghy d'Ooghen er hebt uyt gestoken,
En zie wat ik de gansche Reys heb meegetorst:
Uyt Aemstels Diepvrieskist een vers geroockte Worst!'

 Gysbrecht:
'Hoe zyt ghy ongemerckt met zooveel Vleesch vertrokken?'
 Badeloch:
'De beste Schuylplaats vormen vrouwelycke Rocken!
Danckt God dat ick althans geen Spykerbroecken draegh.'
 Hongerige stryder:
'De Roockworst spitst den Geest en vult daarna de Maegh!'
 Badeloch:
'Nu, Mannen, hoort naar my! Zoo heb ick het bedoeld:
Eerst wordt de Boerenkool fatsoenlyck schoon gespoeld,
Verzuymt vooral niet om de Nerven kleyn te snyden
Opdat wy dit Gerecht naar d'oude Wys bereyden,
Koockt nu de Kool plus minus tien Minuten vóór
En roert wat Speck en Zout (doch niet te veel) er door,
Dan komt de Worst, die wy naar culinayre Wetten
In 't lauwe Water langzaemaan te kooken zetten
Totdat het Water bruyscht; eerst na een hallef Uur
Verlaat de Leckerny puntgaaf het hete Vuur;
Eén Uwer dient  my thans den Stamper hier te brengen
Teneynde  Kool en Piepers samen goed te mengen;
Nu schaart U om den Disch,-hoe heerlyck geurt de Worst!"
 Gysbrecht:
'Een Kratjen Aemstelpils waar 'Welkom voor den Dorst!'
 Hongerige stryder:
'De Stamppot Boerenkool schenckt my weêr Moed in 't Leven!'
 Badeloch:
'Ick zou om één Stuck Worst 't Volkomen Vleesboeck geven,
Vaerwel Hachee, vaerwel, ick lust U nimmermeer,
De Stamppot Boerenkool keert ieder Nieuwjaar weêr!'


Evert Werkman. 1915 - 1988
Bron: Maak er 'n feest van. Uitgegeven ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan
van de ECI in 1977. Een boekje met feestelijke recepten voor alle hoogtijdagen
van het jaar, afkomstig van bekende persoonlijkheden.