Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezingContact  
Bruylofts-drinck-liet

Hey wilt vrolijck wesen,
Drinckt een reys een glaesje om,
Soetheydt wert ghepresen,
Want den bruydt en Bruydegom
Die begeeren op ons al
Datmen lustigh wesen sal.

Nu dan soete Meysjes
Laet u tongetjes doch gaen,
Wacker singht een reysje,
Lustigh voort je moeter aen,
Op verbeurte van een soen,
By so veer je 't niet wilt doen.

Wel men nobel baesje
Vriendtschap dat 's op jou gemunt,
Siet dit volle Glaesje
Wertje schoontjes uyt ghegunt,
Yder dropje datter stort,
Met een soen verbetert wort.

Comt mijn soete susje
Holla! sacht, 't most so niet zijn,
Yeder klock een kusje,
Nou ist resje voort voor mijn,
Lustigh keeltje weest te vreen,
Hey daer sackt de Fransman heen.

Sieje wel men macker,
Ist niet fraey en reyn beschickt?
Heb ick dat niet wacker
Als een Lansser uyt geslickt?
'k Bidje doet so altegaer
Op gesontheyt van dit paer.

Wenst voort dat ons Bruydtje
Over neghen Maenden tijt
Met een kleyn Jongh Spruytje
Onsen Bruydegom verblijd,
Maeckt hier op het glaesje leegh,
Soent dan lustigh om te deegh.

Jan Zoet  1609 - 1674
Uit: Amsterdams minne-beekje deel 2 1937