Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Gastmiel

Wa't yn De Pau komt, komt grif yn 'e pronk
en wurdt optein fan wat er iet en dronk.
Want wat hja yn Biljards Grolsche Taveerne ha
is kleare nektar en ambrosia.


Klaas Bruinsma. Snein 16 november 2002.
De Moannne. Literer tydskrift sunt 1969.
Numer 6, july 2003. Speciale uitgave vanwege sluiting van Hotel De Pauw

Hotel De Pauw  1890-2003
1949 Minne Boelens hotelier
1972 Anne Boelens   hotelier