Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Ierdbei

Yn 't bledte biskûle,
Sappich en swiet,
Bist foar de mûle,
Ierdbei, in kostlik geniet!

Om dy to teppen,
Yn 't frije skoft -
Is der in skreppen
Dat ús jowt safolle noft?

'k Priuw yn dy jimmer
De smaek fan de simmer,
Edele frucht,
Slakken en minskene smucht!


Dam Jaarsma  1914 - 1991
Frysk Blomme-Alfabet,
Utj. De Terp, Ljouwert

teppen - plukken
skreppen - inspanning, moeite
noft - genoegen, plezier
smucht - trek, lust