Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Een nieuw lied op het
A, B, C.

AAA                                                                                                NNN
Hier verkoopt men nieuwe Slaa,                                                         Weet je vrienden wie ik ben,
Dunsel, Bieten, Vet en Kroppen,                                                          ô Ik kan zoo lekker Braden,
Om die in je murf te stoppen,                                                             Om de Magen te verzaden,

AAA                                                                                                 NNN
Ik verkoop de beste Slaa.                                                                  Het is een kokje dat ik ken.

BBB                                                                                                  OOO
Hier verkoopt men Wijn en Mee,                                                         Koop de Vissen by de Zoo,
Brandewijn, Lavas, Jenever,                                                                Karper, Baars, Snoek en Paling,
ô Die geeft ons Kuyt en Leever,                                                           Koop je niet, je krijgt een maling.

BBB                                                                                                   OOO
Schenk eens in dan drink ik mee.                                                          Puyk van Vis in folio.

CCC                                                                                                   PPP                                                   Hier houd men Paard en Slee,
                                                             Coffy, Chocolaat en Thee,
Om daar mee ten allen tijden,                                                              Pruymen, Krenten, Rijst en Vijgen,
Zelfs by nagt en dag te rijden,                                                           Alles is voor geld te krijgen,

CCC                                                                                                  PPP
Als Oostindies Jantje dee.                                                                 Ik verkoop aan Jan en Kee.

DDD                                                                                                 QQQ
Ga in 't Wapen van Goeree,                                                                 Zie hoe ik mijn Schuytje duw,
Daar is 't makkelijk Logeeren,                                                             Ik vaar na Boort, ik mag niet dralen,
Op een Bed van Varkensveeren,                                                           Om van alles goeds te halen,

DDD                                                                                                  QQQ
Gaat gy daar ik ga niet mee.                                                                 Het is bonnes zeg ik uw.

EEE                                                                                                   RRR
Ginter woont Moer Dorethee,                                                              Hoor de Zanger met de Ster,
Zy kan 't werk zoo heerlijk klaren,                                                      Let eens hoe verbruyt zy blaren,
Om ter Volewijk te baren,                                                                   Om wat Menschen te vergaren,

EEE                                                                                                    RRR
Tree in, de Schuyt leyt ree.                                                                 Valt de Kaars dan brand de ster.

FFF                                                                                                    SSS
Zie Achilles met zijn Bef,                                                                     Scheeresliep en Pennemes
Hy is over al van nooden,                                                                       Zus, zus, zus, gaan mijn Stienen,
Zoo by leevende als by dooden,                                                             Om een Duytje te verdienen,

FFF                                                                                                    SSS
Zie hoe schuyns zit hem den Bef.                                                           Kijk hoe scharp is dat Mes.

GGG                                                                                                    TTT
Frisse Noorse Zalm uyt Zee,                                                                 Kijk Madam de bon Rappee,
Roch en Zalm wie wilse kopen,                                                               Ook die Snuyf in klont van Spanje,
Ik heb lang genoeg gelopen,                                                                   Die zoo keel is als Oranje,

GGG                                                                                                     TTT
Dit is zalm van de eerste snee.                                                               Allen breng kelte mee.

HHH                                                                                                    UUU
Hier is de winkel van Anna,                                                                    Hier is balsem van Peru,
Mutsen, Mouwen, Kante, Hemde,                                                             Ik heb Zalve en Tinkturen
Zoo voor vrinden als voor Vremde,                                                          Om de Luy de Beurs te schuren,

HHH                                                                                                    UUU
Koop wat want ik wagt 'er na.                                                                Weest voor het Bedrog niet schuw.

III                                                                                                      XXX
Ginter woont de Haagse Mie,                                                                  In de Blomstraat woont Vrouw Sis,
Zy verkoopt geen Spek nog Kluyfjes,                                                      Zij heeft nog voor weynig weeken,
Maar zy heeft drie mooije Duyfjes,                                                        Na een Minnaar uyt gekeeken,

III                                                                                                      XXX
Kiest 'er maar een van de drie.                                                               En die kon het kunsje fiks.

KKK                                                                                                      YYY
Zie dat smousje loopt je na,                                                                    Vrolijk wesen staat ons vry,
Hy heeft voor die het hebbe willen,                                                         Want wy zijn hier niet gekomen,
Almanakken, Kammen, Brillen,                                                                  Om te slapen of te dromen,

KKK                                                                                                       YYY
Koop wat, roept hy, eer ik ga.                                                                  Als je schenkt dan ben ik bly.

LLL                                                                                                       ZZZ
Kijk eens hoe loert die gezel,                                                                  Hebben wy geen schoone pret,
Hy verbolgt van ver een Meysje,                                                             Want wy zijn hier zoo eenparig,
En hy hoeft en kriekt een reysje,                                                             Ons Traktant die is nu jarig,

LLL                                                                                                        ZZZ
Maar het mist, versta je wel.                                                                    Ik wensch je lang gesond en vet.

MMM
Meyd je hebt een schoone stem,
Die kan ieder een bekooren,
En ik zou mijn ook doen hooren,

MMM
Had ik maar een beter stem.

Anoniem. Uit: Het nieuwe Hollands visserspinkje, voorzien met verscheyde
nieuwe liederen,  (...). Gedrukt onder het vissen. Z.p., (1780)
Bron: De Nederlandse Poëzie van de zeventiende en achttiende eeuw in
duizend en enige gedichten. Samengesteld door Gerrit Komrij
Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam.