Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

As Leovardia vergadert  ( oppe wieze fan: "Bei Männern welche Liebe fühlen" )

1. As Leovardia fergadert
    Dan gaat de pokel lustig rond;
    Je sien d'r niks as folle glazen
    En lege flesschen op 'e grond.
    Kom, skink se fol, de pocula!
    Lang leve Leovardia!
    Haliwaat! Haliwaat!
    Ha - li - wa - turr!

2. En binn' de pokels leeggedronken,
    Dan rukken nije flesschen an.
    De glazen gouw weer folgeskonken,
    En dan maar weer fan foar'n oaf an.

               Refrein.

3. Wei sitte smoek hier bei ons glaske
    En steure ons an gien hel of doad.
    Wei kanne 't nergens beter hewwe,
    Sels niet in Abraham sien skoot.

               Refrein

4. Ja, ful se nog 's tot an 't randsje
    En steek se uut, de pocula!
    Op onze heul, ons troost, ons alles
    Ons ienig Leovardia!
    't Geselskap sonder wederga!
    Haliwaat! Haliwaat!
    Ha - li - wa - turr!


Gerardus Murray Bakker  1861 - 1938
Bron: Avondrood. Bloemlezing en overzicht der Stadfriese, Amelandse
en Bildtse letteren door H. Burger
Van Gorcum & Comp. N.V. Assen 1944