Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  
Automaet

kâld

ynwerp 2 x 25 sint

broadtsje skinke
slaedtsje
slaedtsje
broadtsje tsiis
molkreep
pûdtsje fruchtesop
slaedtsje
jildwikselje
broadtsje tartaer
mangelbroadtsje
broadtsje rosbyf
pûdtsje ingelsk drop
slaedtsje
pûdtsje sâlte apenútsjes
broadtsje aei
slaedtsje
doaske menthol

waerm

ynwerp 2 x 25 sint

hakbal
kroket
woarstje
kroket
kroket
kroket
bamibal
nassibal
defekt
hakbal
patates mei
patates sûnder
kroket
bamibal
bamibal
woarstje

toilet om 'e hoeke

Reinder Rienk van der Leest  1933