Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  
Bakt fiskje

Sinnige strânrinners tripkje op tinne
prikken, skrikke alle kanten út. Giele
mûnsters gûnzje oer it sân: yn it sâlt
bebiten efterhoede rûmet alles skjin op. Rûch

ferarbeide planken bergje in ljochtsjend
skûlplak fan in slûchslimme simmer. Skynber
blakstil de see, efter de kime slûpe
de skerpskutters. It strân leit'er

kâld foar en wachtet as in swiere frou,
rydboskjend op it grutte geweld.

Bakt fiskje bêdet in leech fielen del.

Martsje Mud 1956
Ùt: Hjir 2, april 2006.
Frysk literêr tydskrift jiergong 35