Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

bargepoaten

gjin marsepein droegen hja
mar gnoarjen yn it striehok,
witst' noch:
petroaljewazem mingd mei
dy djippe swiere grûnrook
it beweegjen fan dat âlde ljocht oer
de boarstelige rêgen ast de
doar iepen diest, jasfollen jûnskjeld mei;
opskuor: wat sil dit, wat moat dat?!

wa praat fan marsepyn
it fet Rom fan it kin dript!
ah dy novimbers: de skoarstien fol spek!
ah dy woarstige oktobers!
de wyn oer de Ie op it hûs oan dûkt
it ratteljen fan 'e wettermûne
bedachtsum skjirret it mes by de muorre lâns

gjin marsepyn droegen hja,
dizze folle folwoeksen poaten,
sterk, krêftig, gjin belies jaand,
sis mar stânfêstich!

hjir sa mar yn myn snert!

Bartle Laverman 1948 - 2020
Ut: ik laitsje my dea.
Koperative utjowerij, Boalsert 1981