Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

De lof fan Bintsje

Vive les pommes de terre,
Les pommes de terre de Frise,
Dy't waechse yn de swiere klaei
Yn 't lân fan rein en dize.

There grow potatoes wonderful
Sa hearlik op de panne.
De Frânsen ite Bintsjes fan
Le Havre en Brest oan 't Cannes.

Dy neamt men Bintsje, Byntsje, Bintsjie
Oan Oder, Theems en Rhône.
Das sind Kartoffeln wunderbar
Forneamd oan 't ierdryks rânne.

Gjin ierpel dy't ús ierpel slacht.
Wy jowe skielk ús bintsje
In stanbyld yn de Prinsetún
Mei yn elke sprút in lintsje.

Mar wy, 't is skande dat 't sa is,
Woll' yn gjin bintsje bite.
Hja ha gjin deugd, binn' fiersto stiif,
Krekt goed foar patates-frites.

Dêrom woll' wy oan 't frjemd lânsfolk
Us eigen Bintsjes slite,
Wylst wy foar 't dêrfoar barde jild
Gâns bett're ierpels ite.Dichter onbekend
Uit: Uit het album van Tietjerksteradeel
A.A. Jaarsma  1914 - 1991  Website over Dam Jaarsma
Interboek v. Seyen Leeuwarden 1992 2e druk
De 1e druk was in 1979