Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  


Danck-liedt nae den eten

Stemme: Lof-zangh  Mariae. Of, Het was een jonger Held.
Of, O Diamanten trouw. Of 't laetste deel van 't vers van
den 79 Psalm. De lichamen daer naer.

Laat ons met hel geklangh
Godt singen een gesangh,
Voor sijnen milden zeghen:
Die alles watter leeft,
Haer spijs'en voedsel geeft
Den soeten Douw en Regen.

2. Want al (om onsent wil)
Geeft Godt gerust en stil,
Het geen wy konnen wenschen:
Al wat de rijcke Zee
Voor leckerny brenght mee,
't Is alles voor de Menschen.

3. Soo haest de jonge vrucht
Des Moeders schept de lucht,
Is hem zijn voedtsel open:
Terstondt komt Godes hand
Hem leyden in een Land
Daer alles is te koopen.

4. Ons Moeder, d'Aerden schoot,
Al watse voed en poot:
Al watse schaft voor vruchten:
't Is alles voor de Mensch:
Of tot zijn lust of wensch,
Tot nut of tot genuchten.

5. Jae wat de Locht door-snijdt,
En op zijn wiecken rijdt,
Is voor den Mensch ten besten:
Self 't ongetemde Vee,
In Dal en Berghen mee,
In Bosschen en ghewesten.

6. Het Coren dient tot spijs,
Tot dranck gelijcker-wijs.
De Wijn-ranck is zijn jeughde:
De Os, het Schaep, en 't Swijn,
De Haes en 't vet Konijn,
Dient allres tot zijn vreughde.

7. 't Ondanckbaer Adams zaet
Dit niet eens gade slaet,
Maer blijft aen 't aerdsche hanghen:
En woelt hier alse seer,
Jae 't kent nauw synen Heer:
Van wien hy 't heeft ontfanghen.

8. Maer een herboren Geest,
Die Godt den Heere vreest,
Brenght op de reuck-Altaren
Den offer van 't gemoed,
En danckt God die hem voed,
En eeuwigh sal bewaren.


Dirck Pietersz Pers 1581 - 1659
Uit: Bellerophon, of Lust tot wysheyt: door sinne-beelden leerlijck
vertoont. Amstelredam 1648
Bron: De Nederlandse Poëzie van de zeventiende en achttiende eeuw in
duizend en enige gedichten van Gerrit Komrij. Uitgeverij Bert Bakker.