Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Dankzegginge

Hoe dierbaar is uw goedigheid,
O God! wy worden dronken
Van uwes huyses vettigheid,
Gy hebt ons nu geschonken.

En tot verquikking toe gedrenkt
Met uwer wellusts beeken,
Die gy ons uit genade schenkt,
Voorby-ziend'onz' gebreken.

't Verborgen Manna, 't Hemelsch Brood,
Daer d'Englen zelfs van leven,
Dat ons behoud van d'eeuw'ge dood,
Hebt gy ons nu gegeven.

Wy zijn de grootheid dezer eer
In 't alderminst niet waerdig:
En zijn beschaemt, dat wy zoo zeer
Geworden zijn on-aerdig.

Zoo ons maer uw genade gaf
De brokskens op te lezen
Die van uw Tafel vallen af.
Het zou zeer vele wezen:

Maer gy doet ons in overvloed
Aen uwen disch verzaden,
En wilt ons met uw' Hemelsch goed
Seer rijklijk overladen.

Gy hebt ons in uw Huis-gezin
Als kind'ren aengenomen,
Want met uw vaderlyke min
Zyt gy tot ons gekomen.

Geeft dat wy dankbaerlijk ons weer
Als uwe kind'ren dragen,
En daeglijks trachten meer en meer
Om u wel te behagen.

Tot dat we namaels by u zijn
In 't Hemelsch Koninkrijke,
Daer gy uw zoete vreugd-wijn
Uw kind'ren te gelyke.

Zult nieuw inschenken zonder maet,
En zoo met blijdschap kroonen,
Dat nooit een mensche dezen staet
Met woorden kan betoonen.


Jodocus van Lodensteyn  1620 - 1677
Uit: Avondmaalsgedichten. verzameld door Dr. J. van Ham. J.N. Voorhoeve, Den Haag
Bron: Uyt-Spanninghen, behelsende eenige stichtelyke liederen, en ander gedichten
Evert Visscher Amsterdam  1727