Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Deucht, kracht en eygenschap van
den edelen drank chocolate

d'Aengename Chocolate,
Daer een yder veel van zeyt,
Werdt gepresen boven mate
Om haer geur'ge vettigheyt,
Soo je schrael, en al te mager
Of soo ranck zijt datje siet
Als een afgematte Jager
Metje beentjes als een riet:
Benje swack, en teer van leden,
Daer en is geen beter raet
Als je duyten te besteden
In de vette Chcolaet,
Dat je lichaem sal verstercken,
En herstellen in een staet
Die u nieuwe kracht sal wercken
Dat de swackheyt over gaet:
Kom dan Oud, en jong getrouwden:
Mannen van het groote Gilt;
Zoo je krachten oyt verflouden,
Of ten deele zijn verspilt
Door de lieve Troetel lusjes
En de wederzijdse gloet,
En onles'bre Minne-kusjes
In Vrouw Venus schoot gevoet,
Kom dit zalje weer doen leven,
En verwekken nieuwe lust,
En weer al 't vernoegen geven
Dat by na scheen uyt-geblust!
't Zal u aderen doen rijsen,
Proef maar dit vergode nat,
Dat u weêr de weg zal wijsen
Die je schier vergeten had;
Soo je droevig van humeur zijt
Of in ongesonden staet,
Of wat bleekjes van coleur zijt;
Drinkt een weynig Chocolaet,
't Salje droefheyt doen verdwynen,
En ghy zult een ander Mens
Van gedaent en wesen schijnen,
En gesont zijn naer u wens;
Kom dan, laet u dit bewegen
Mannen van den Echten-staet,
Wyl u welvaert wert verkregen
Door de zoete Chocolaet,
't Sal je Nier en Lenden smeeren,
Kom omhels dit Gode-Nat,
Dat je niet en kunt ontbeeren
Wyl het zoo veel deugts omvat.


Pieter Elzevier 1643 - 1696.
Bron: De Nederlandse Poëzie van de zeventiende en achttiende eeuw in
duizend en enige gedichten van Gerrit Komrij. Uitgeverij Bert Bakker.