Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Dolce far niente

Genietsje fan de roken fan it lân
en fan de lytse jeften fan it libben:
in skouderklop, in tút, in fikse hân,
in bliid petear mei freonen en mei sibben.

Genietsje fan de betsjoenende muzyk
fan beammerûzjen en fan fûgelsjongen,
fan bern dy’t fleurich djoeie op ’e dyk
en fan de súv’re sfear yn fersen fongen.

Genietsje fan de lije sinneskyn
en nip mar hoeden fan de swiete wyn,
bespeur it stadich streamen fan dyn bloed
en nim it libben oan. Genietsje hjoed!

Marten Sikkema (pseudoniem van Govert Alettinus Gezelle Meerburg, 1918 - 2005)
Uit: De 100 mooiste Friese gedichten. Samenstelling: Jetske Bilker en Babs Gezelle Meerburg.
Kleine Uil, Groningen 2006