Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezingContact  
Drinkliet

Fryske studinten binne tige op har dré,
Drinke wer in sûpke yn 'e Bogt fen Guné,
Klinke op 'e foarspoed fen it âld-biwende sté:
Ad fundum for Baes Bogt!
Glori-glori-glori-gloria!
Fryske studinten kinne hiel hwet ha!
Glori-glori-glori-gloria!
Ad fundum for Baes Bogt!

Hwet ek mei forgean of hwet der ea foroarje mocht,
Fryske studinten komme jimmer yn 'e Bogt.
Ivich scil 't sa wêze; hja spuije net yn 't focht
Mar hja drinke yn ien swolch út!
Glori ensfh.
Hja drinke yn ien swolch út!

Akke de Vries
Bron: Jongereinsangen 1941
War dy!  [utjown fen de Fed. fen Fr. Studinte-For. en it Boun fen Fr. Nasj. Jongerein foarsorge fen "Redbad" to Utert]