Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  
Voorplaat De Fryske Petiele
Seinje de spize, ús jown,
Boud op ús Fryske groun,
Fen it eigene folk biret,
Better kin 't net.
------------------

Stip

Krûderich stip is as in boas wird,
It priuwt lang nei,
En is it wei,
Den bliuwt der as fen in smeuljend fjûr,
In skerpe neismaek oer;
Pas op en ming mei sin
Hwet it tonkje haegje kin!

----------------------

In soune byt, jowt wryt noch slyt,
Mar komt der tsjinsin yn it miel,
Den wirdt it earmoeden gepiel;
In stikje brea en soun fen hert,
Det is ús dageliks forlet,
En ha wy det - wês stil en yt,
Is is in seine, jowne byt!

-----------------------

Simke Kloosterman 1876 - 1938
Uit: "De Fryske Petiele en hwet der op en yn leit".    
A.J. Osinga Boalsert. 1938

petiele betekent platte schotel.
De titel is ongeveer: De Friese dis en wat er op en in ligt.
Meer over Simke Kloosterman

Obe Postma maakte in 1941 een gedicht op De Fryske Petiele