Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Gebet voor den eten

Ghy die wel-eer het manna soet
In dorren lande hebt gegeven,
Ghy die wel eer fr frissche vloet
Hebt wt de steenrots opgedreven.

O Vader, wilt ons eerden vat
Met uwe goede gaven spijsen,
Geeft dattet niet werd al te sat
Noch onbequaem om u te prijsen.

Laet dalen oock in onsen schoot
Om 'twaer geloof in ons te voeden
U lieven Soon dat hemels broot:
En by sijn woort wilt ons behoeden.

Doet leven in ons dorstich hert
Des Heyl'gen Geests ontsprongen ader
Waer door de siel gelavet wert,
Waer door wy roepen: Abba, Vader.

Tot dat ghy met het rechte Man
Gants sonder maet ons sult beschincken,
En wy in eeuwicheyt alsdan
Met u het nieuwe sullen drincken.


Jacobus Revius  1586 - 1658
Uit: Geestelijke Poëzie
Uitgave van "De Waelburgh" Blaricum 1926