Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezingContact  


goe rie

stek de âlde
en de nije diken troch
en lit it sâlte wetter wer
nei stêd ta swemme!

en jimme, kom oerein
út dy wiete fuorgen
waskje de klaai
fan jimme wrede
jirpelkoppen
en bou boaten
om fisken te fangen
om te swalkjen oer de seeën

wêz om myn part
fiskers fan minsken
lykas jimme hilligen
St.Jacob en St.Anne
ûnderweis nei in Himel
fol poaters
en gewaaks sûnder sykten
en elke dei bûterstip
mei nije reade Bildtstar!

mar hoe dan ek:
praat net sa bryk

Bartle Laverman 1948 - 2020
Uit: Poetic Potatoes
Stichting de Bildtse Aardappelweken 2018