Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Het eeten van 't vleesch en drinken van 't bloedt des Heeren

Op de wijze van de 18. Psalm


Gy hebt, o Godt, alleen geen broodt gegeven
Tot voedtsel van het menschelijke leven,
Maer voedt ons noch door wenschelijker broodt,
Door uwen Soon, sijn woordt, sijn leer, sijn Doodt.
Gelijk sijn woordt, gesmaekt, erkaeuwt, genooten
Door twaer geloof, tot saedt in 't hert geschooten,
Den Christen spijst en stof tot wasdom geeft;
Soo spijst sijn Doodt 't hert dat 'er smaek in heeft.

Want wat sijn Woordt geleerd heeft of gesprooken,
Leert ook sijn Doodt en vleesch, aan 't kruis gebrooken,
Vertoonend een versegeling van 't Woordt
Der waerheit. uit sijn wijsen mondt gehoort,
En 't voorbeelt van de deught, door 't Woordt bevoolen.
Dat voorbeelt leert de Christelijke schoolen
Gehoorsaemheit, Gedult, Deemoedigheit,
De Liefd', en wat den mensch ten hemel leidt.

Kan 't onderwijs en 't voorbeelt wijsheit leeren,
Hier leerdt het Woord, hier leerdt de Doot des Heeren:
In 't spreekend Woordt werdt sijne leer gehoort,
Maer sijne Doodt is als een sichtbaer woordt.
Men siet ontrent die doodt sijn deughden leven
De deught van 't Kruis kan yder lessen geven.
Die deese volgt, die na dat voorbeeld doet,
Eet na den geest sijn vleesch, en drinckt sijn bloedt.

Want even als het broodt, in 't lijf ontfangen,
De menschen voedt die na die spijs verlangen
Soo voedt, soo sterckt het voorbeelt van het goedt
Den geenen die 't ontfangt in sijn gemoedt.
Die 't daer bewaert vindt voedsel voor de seden,
Het merg der deught met al 'er nuttigheden.
Soo smaek ook elk de vrucht van Jesus doodt,
Als sijne kerk die toont door wijn en broodt.

'T gebrooke broodt leer' 't vleesch en lusten breeken,
het sijplend nat doe onse tranen leeken.
Schreit, menschen, schreit, om d'oorsaek sijner doodt.
Wat 's d'oorsaek dat Godts soon sijn bloedt vergoot?
hij heeft sich self voor u ter doodt gegeven.
Sijn Doodt verbind' u na sijn wet te leven.
Dit leer' het broodt en wijn aen Christus disch.
Soo vier' uw plicht sijn lijkgedachtenis.


Geeraerdt Brandt 1626 - 1685
Uit: Avondmaalsgedichten, verzameld door Dr. J. van Ham
J.N. Voorhoeve - Den Haag. omstreeks 1958