Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezingContact  

Hjeldei

wy ite rikke
hin en ham
en drinke in
útsochte wyn

útlânske fruchten
op'e petielje
wat in miel
wat in miel

binne de oare
dagen fan it jier
no wier sa
skier en sa skriel
dat wy hjeldei meitsje
en om de rjemme
fan it libben
blier laitsje

is it jier
no wier sa
keal en sa feal
ik leau it net heal

moarn is it
lânhearsdei en
ite wy stealtjes

hjeldei do hillige dei
bist ús de
minskliste wei
troch it jier

Reinhard Verveld werd geboren in 1931 in Brugge en kwam in 1974 in Stiens wonen.
Vanaf 1979 schreef en dichtte hij in de Friese taal.  Hij is overleden in 2010.
Dit gedicht staat in de bundel "Dichterspaad", uitgegeven in 2001.