Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  
honger

alle jûnen om healwei sânen
sawat alle jûnen seit er
it falt der mar wer goed yn
en ja knikt sy dat koe wol
minder wy hawwe it bêst

se doart de meagere jierren
net yn syn eagen te lêzen
as er de leppel nei de mûle
hyst en sa lang
kôget dat se it ark opkrije wol
de stekfoarken de snijmessen
en slaan, slaan
lûd kletterjend yn it swijen slaan

Margryt Poortstra 1953
Ut: Ferrifeljend glês.
Utjouwerij Fryslân/AFUK 1994