Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  
Ik nim it glês en drink dy ta

Ik nim it glês en drink dy ta;
gjin hûs sa hoar as 't hert.
De langst, dy 't troch my hinne gie,
bilune nearne net.
Allinne  dû, dyn wêzen lea,
och kear it my noch ta;
in leafde sterker as de dea,
dy moat ik fan dy ha.

As wetter rint de tiid foarby,
dyn leafd' is reade wyn.
Ik hâld de romer yn 'e hân
en drink dyn eagen yn.
Allinne dû, dyn wêzen lea,
och kear it my noch ta;
in leafde sterker as de dea,
dy moat ik fan dy ha.

Ik nim it glês en drink dy ta
en sjong dy súntsjes foar:
it wie as kaem der yn 'e joun
in ingel oan myn doar -
Allinne dû, dyn wêzen lea,
och kear it my noch ta;
in leafde sterker as de dea,
dy moat ik fan dy ha.
                                          Frij neffens
                                                  Drink to me only with thine eyes          
                                                  Ben Johnson 1572-1637


Gerben Brouwer  1902 - 1982
Ut: De weagen oer  
A.J. Osinga N.V. Boalsert. 1968