Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  
In slynder

Der wie in ûndogens lyts jonkje,
ik wit net mear krekt, hoe't er hiet.
Dy hood sa fan snobjen,
fan suertsjes te sobjen,
fan sûker, fan sjerp en fan swiet.

Hy mocht ek sa graach limonade,
en socht memme kast in kear nei,
Dêr fûn er in fleske,
doe naam er in gleske,
en geat út dat fleske wat wei.

Hy soe der is lekker fan drinke,
it glês wie sa fol, 't rûn hast oer,
Doe skrok er ferskriklik:
yn 't fleske siet jittik!
Wat seach dat lyts keardeltsje soer.

G. Baarda  1915 - 2006
Ut: Soere sûpenbrij en sûkertaai.
AFUK 1983