Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

 
Het kaasmaaken.

Hebt gij mij niet als melk gegooten, en als een kaas doen runnen? Job. 10 : 10

Wijze: Psalm CXXXIX.

Wij doen ons werk altoos met vreugd,
Bij 't melken zingen wij verheugd,
Bij 't botermaaken zingen wij.
Bij 't karnen zijn wij even blij.
En zingen altoos tusschenbeiden.
Nu zingen wij bij 't kaas bereiden.

Door stremsel runt de melk bij een:
Gekneed, of met den voet getreên:
En voords geperst, gelijk men weet.
Zie daar de lekkre kaas gereed,
Voorzien van kruid en specereien,
Des zingen wij bij 't kaasbereien.

Zoo wonderlijk heeft ons Gods hand
Gevormd in moeders ingewand,
En even eens door zijne kracht
Ons lichaam daar uit voordgebragt,
Des moeten wij zijn' lof verbreiden,
En zingen bij het kaas bereiden.

Hij is het, door wien alles leeft,
Die ons als melk gegooten heeft,
Die, als een kaas, ons runnen deed:
Om, dus met vleesch en vel bekleed,
Eens tot een lichaam uittedeijen.
Dus zingen wij bij 't kaasbereijen.

Dit geeft een stichtelijk vermaak,
Bij 't naarstig afdoen onzer taak.
Terwijl ons werk van stap tot stap
Ons tot de magt en weetenschap
Van onzen Schepper op kan leiden.
Zoo zingen wij bij 't kaas bereiden.

Blijmoedig dan beveelen wij
Ons gantsche lot aan Hem, daar Hij,
Die ons zoo kunstig heeft gemaakt,
Voor 't proefstuk zijner almagt waakt;
Wij zullen zijne trouw verbeijen,
En zingen bij het kaas bereijen.

Jan van Eyk. (1757-1822)
Uit: De Nederlandse Poëzie van de zeventiende en achttiende eeuw in
duizend en enige gedichten van Gerrit Komrij. Uitgeverij Bert Bakker.