Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Kjeld

Hy hat de kuolkast iependien
It iis yn 't friesfak
knypt de trije stikken bôle plat
Hy taast nei 't kâlde ûnske ham

Fla yn it healmingels pak
mei ûnmacht iepenskuord
ferlernt de tsjokke drippen
op it gehak, dat earjuster
al oer de datum wie

Appelsmots rint stadich
nei de aaien
in sinesappel
it skearspegeltsje?
hoe sa do hjir?
rûnom kjeld

Gryt Witbraad  1944
Bron: Fryske Skriuwerskalinder 2010