Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Kruiderwijnlied

In den warmen zomer van 1842

Eene stem.

Alweer een schoonen dag beleefd,
Zoo als we er velen zagen!
't Is of natuur aan schoone dagen
Nu onuitputbren voorraad heeft.
Haar zegen was de laatste jaren
Zoo karig en zoo kort:
Zou 't zijn geweest om op te garen
Wat nu ons weer gegeven wordt?

Koor

Nu tast zij in haar rijk trezoor
En strooit haar gunsten zonder sparen:
Wij drinken er haar welzijn voor!

Eene stem

De menschen schoolden bij elkaar
En spraken dwaze woorden:
't Zou guurder worden jaar aan jaar;
Wij helden af naar 't Noorden;
De zon zou uitgaan als een lamp
En laten de aarde in mist en damp.

Koor

Der menschen klap is beuzelklap:
Wij drinken op hun beterschap!

Eene stem

Ze zeiden: 't Werkstuk is veroud,
De raadren zijn verloopen;
Hoe kunstig 't was ineens gebouwd,
De tijd ving aan met slopen. -
De onnoosle dwazen ! dachten zij,
Dat de Almagt knutselt zoo als wij?


Koor

Den grooten Bouwheer van 't heelal
Zij de eeredronk en 't lofgeschal!

Eene stem

Hoe frisch doortrekt het rijp gewas
Van fruiten en van kruiden
Den gelen wijn in 't groene glas
Als met een geur van 't Zuiden!
Dat heeft de lieve zon gedaan,
Zoo schittrend weer aan 't ondergaan.


Koor

Weldadig licht! zink nog niet neer:
Wij vullen 't glas eerst, u ter eer'.

Eene stem

't Geschiedboek overbrieft het wis
Tot aan de verste neven,
Wat wonderschoone zomer 't is,
Dien wij van 't jaar beleven:
"Dat, moet toen heerlijk zijn geweest!"
Roept zeker elk, die 't hoort of leest.

Koor

Nu klink' en drink de gansche schaar'
Haar warmen dank aan 't warme jaar!

Eene stem

En gaat men soms ook dan te gast,
Als heden en voordezen,
Dan zal de druif, die nu nog wast,
De roem der tafel wezen;
Dan zal zij geuren door de zaal
En paarlen in de feestbokaal.

Koor

Dan zal op hoogtijd en festijn
De kostelijkste beker wijn
Van Anno Tweeënveertig zijn!
Hendrik Tollens Cz.  1780 - 1856
Uit: Gezamenlijke dichtwerken
Uitgegeven door G.T.N. Suringar, Leeuwarden 1871