Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

leafdefortriet

yn 't âld kafé
dronk ik myn lêste pils
doe't ik it glês
heve foar de alderlêste swolch
seach ik dyn gesicht
omkrânzge fan skom
dwers troch de boaijem hinne
bliid sette ik it del
dou wiest fordwoun
ik rôp de ober
en bistelde noch mar ien

Reinder Rienk van der Leest 1933
Ut: Kunst en Fleanwurk
Koperative Utjowerij Ljouwert 1979