Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

 
    „Leovardia-lied”
     (te singen oppen ouwe Luwadder wiezze).

1. Hier hè je Leovardia,
    Je suden 't klubke stele.
    Sitte wy hier by elkaar,
    We kinne ons niet ferfele.
    Rom bom de romers fol!
    Wat kan 't ons oek skele!
    Wy singe fleurig hopsasa
    Lang leve Leovardia!
2. Adder dan ien fanne meiskes praat,
    De meiskes die 't da binne,
    En tripple in Luwaden langs de straat,
    Dan sil ik eerst beginne.
    Rom bom de romers fol.
    Dat binne lang gien minne!
    De meiskes leve hopsasa
    In 't ouwe Leovardia!
3. Laat mar de suffers suffe en doen
    En skriewe 'n boek fol kladden.
    Drinke en rooke met fetsoen,
    Dar is 't wel by te hadden.
    Rom bom de romers fol
    Skreuw jimme nou an fladden!
    En sing 's fleurig hopsasa
    Lang leve Leovardia!"

Pieter Jelles Troelstra  1860 - 1930
Bron: Avondrood. Bloemlezing en overzicht der Stadfriese, Amelandse
en Bildtse letteren door H. Burger
Van Gorcum & Comp. N.V. Assen 1944