Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  
Moarnsbrea

De dei is jong, mar swart en âld
stiet kâlde thee yn wite koppen.
Us eigen leechte húst yn lege doppen -
wy freegje 'noar net mear om 't sâlt.

Stilte hâldt ús fêst yn syn bewâld,
hoe't ik ek gûch'lje mei de knoppen
fan de radio, en ek it iere roppen
fan de koekút lit ús suver kâld.

Tusken ús is neat mear, leave,
as in tafel mei in sniewyt kleed
en kopkes dêr't wy mar in reare
om de lange dagen fan dit steed.

It fee giet weidzjend oer it gea
en kôget like stom it deistich brea.

Eppie Dam  1953
Bron: Fjouwer Fertikaal
Koperative Utjowerij, Boalsert 1985