Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Dou naemste myn romer.

Dou naemste myn romer en tapest my yn,
Ho fonkle en ho glinstre dy godlike wyn!

Allyk as 't kristal fol fen hearlike wyn,
Sa gloeide ek us hert, mei de lieafde der yn.

Wij namen de romers, sa ljocht as in stjer,
En preauden en dronken, en frijden do wer,

Ho gloeide ús it hert mei de lieafde der yn!
Wij dronken dy lieafde as in kostlike wyn.


Pieter Jelles Troelstra.  1860 - 1930
Uit: Troelstra als Fries Dichter.
Verzen en liederen vertaald en toegelicht door Dr. J. B. Schepers.
1925 N.V. Boekhandel en Uitgeversmaatschappij "Ontwikkeling"
Keizersgracht 376. Amsterdam.