Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  
Pinda Pinda

pinda lekka
rôp de chinees
mei syn bakjefol
apenuten yn sûker bebakt
op de hoeke fan
de collaardslaan

in earme chinees
sei ús mem
mar wy leauden der neat fan
hy mei syn rop fan
ierdryks einen
en de geur fan
ûnútsprekbere rivieren
op de kaart

en wy
dy't noait in dûbeltsje hiene
foar pinda lekka
rûnen de chinees
mei skeane eagen foarby

Tiny Mulder  1921 - 2010
Bron: Tinkschrift. Samle gedichten
Bosch & Keuning, Baarn
De Tille bv, Ljouwert 1986