Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  
Rabarber

My heucht de maitiid,
hoe't poppich de grûn út wrotte.

Lytse fûsten grien dijden ringen
ta mânske moeren. Wis en wrachtich
droegen de stâlen it moes yn lucht
en romte op.

Grut is er yn weiwurden.
Syn blêden lizze iepen, kleur
fan ôfskie lûkt der oer.
De dragers binne oerside teard,
de ein mei komme, hy hat
de krêft al nommen.

Jan Dotinga 1934
Uit: Lang gjin lykwicht.
De Tille 1992