Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Raende buter

Bearn Mounler dy moast yn in herberch ris ite,
Mar hie 't neat to fet mei it fet nei syn sin.
Hy frege oan 't wyfke det him dêr bitsjinne:
"Hwet is det for gûd doch sa flutt'rich en tin?"

"Det is raende bûter, minhear!" sei do't wyfke.
"Is det raende bûter? Wol stom!" andre Bearn
"Nou den hat myn wiif ek sa lang as wy libje
Hjir yn raende bûter de jirpels grif sean."

I.Z.
Uit: Ryp en Grien. Foardrachten gearbrocht troch D.A. Tamminga
Fa. A.J. Osinga, Boalsert  1946