Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  
Restaurant

It miel is behimmele.
Wurden komme werom
fan in bline muorre.
Stilte giet de glêzen rûn.
Gedachten repetearje
op dearinnend spoar.

It lûd fan in oanstekker.
In eachopslach.

Hannen op it wite kleed
komme wifeljend gear
foar it tankjen.
It tikjen fan de klok,
it mes neist de panne.
Gjin kofje nei diskear.

Fan bûten komt muzyk,
en eltse noat is wier.
Rou wol net
fan 'e taffelsrânen.

Ferdroege krûmels bôle
lizze tusken de planken
fan 'e flier.

Remco Kuiper  1971
Ùt: Hjir 2, april 2006. Frysk literêr tydskrift jiergong 35