Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Rooie Star

Pake war 'n gerniertsy, met fijf môrren lând
Achter Germ Suurbier en 'n reed an 'e westkant!
Irpels en sipels, alles met 'e hând
't waar 'n gebilleg op die fijf môrren lând
Eerst 'e Borgers, 't goudgele goed
altyd mooi te soeken, sien 's wat 't doet!
Alweer 'n bakky fol en de klaintsys d'r achteran
Opsette op 'e wagen en 'n bakky út 'e thermoskan!

Maar in 't lêst fan é hêst, an 't eand fan 't jaar
Knipe út 'e drek dat waar syn Rooie Star
...Rooie Star, Rooie Star, mooie Rooie Star
Gyn Borgers, Irenes maar mooie Rooie Star
...Rooie Star, Rooie Star, mooie Rooie Star
Gyn Spunta's of Malta's ... maar beste Rooie Star

Maityds in 'e grônd met 'n mooie sprút
'n bonte of 'n bladrol, die mot d'r dan út!
Even met 'e koalhouwer, die stekel of kattesteert
't is 'n pracht gewas dat smakelik trakteert
Wat kunstmest op 'e billig, en 't richy mooi rônd
In 'e seumer even sproeie, ja dan hou je se gesônd!
Irenes bin mooi rônd, en Bildtstar krek gelyk
Maar de smaak is doch âns, Rooie Star is unyk!

Maar in 't lêst fan é hêst, an 't eand fan 't jaar
Knipe út 'e drek dat waar syn Rooie Star
...Rooie Star, Rooie Star, mooie Rooie Star
Gyn Borgers, Irenes maar mooie Rooie Star
...Rooie Star, Rooie Star, mooie Rooie Star
Gyn Spunta's of Malta's ... maar beste Rooie Star

Ses dagen in 'e week, as krúmmels in 'e pan
't Liefst met 'n stikky flais, en fette sju d'r an!
Maar d'r mot wat gebeure foor 't soafeer is
Klauwe en skreppe, 't is gyn kattepis!

Dirk Machiela van de Feetwarmers.
Bron: Beste aardappelen / Bêste ierappels / Beste eerpels
Friese Pers Boekerij bv, Leeuwarden