Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  


    Rubensmerk Antwerpen,

    karakollekes waffels en kriekelambiek
    krûdige frikandellekoeken
    om 'e tosken rint my it wetter

    de krêmekes slikje ik
    my om 'e mûle hin wei
    moatst ek noch pratende bliuwe
    hannen komste tekoart

    pûdeagjend besjoch ik
    de rigen fan kreammen
    de útstallings sy roppe my ta
    yt en priuw hoe swiet
    dat ús skepper en skriuwer is

    net omdôch rinne God
    en syn apostels
    yn 'e sêgen en leginden
    genietsjend troch Flaanderlân

    mei in stik hesp
    yn 'e iene en in
    pinteke bier
    yn 'e oare hân

    wat in lân
    om nea te ferjitten.


    Reinhard Verveld werd geboren in 1931 in Brugge en kwam in 1974 in Stiens wonen
    Vanaf 1979 schreef en dichtte hij in de Friese taal.  Overleden in 2010
    Dit gedicht staat in de bundel "Dichterspaad", uitgegeven in 2001.