Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Santé

in brandewyntsje
in sigaret
en men sjocht
fan de bom
gjin barst mear
santé aeltsje
wy nimme
noch ien
de wrâld is
wûndermoai
griene greiden lizze
oan ús fuotten
útspraet
stap yn
lit dy ride
nei d'oare ein
proast joast
mei de pet
en glêzen eagen
hwat is it libben
wûnderskoan
moai silst bidoele
moai
Hwer jeuzelst oer
moai is moai en
dêrmei út
kom
skink nochris yn


Berber van der Geest  1938 - 2019
Bron: Der binne fan dy dingen . . .
Bosch & Keuning, Baarn.  1975