Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  


Sipeltsje

sipeltsje, sipeltsje.
hwat is dat doch,
as ik dy de rokken útdoch,
dan stekst my yn 'e eagen.
ik snotterje as in bern.
mei ik dy net neaken sjen?

S. Biesma-Hof
Bron: Eerste keur uit de lyrische courant.
Bv Friese Pers, Leeuwarden 1975