Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Snein

Ientoanich as it om madi padme hum
Sangert it lûd fan it harmoanium.
De dei is grau, de dei is bleek
Yn dit doarp, Wânswert oan de Streek.

En yn Burdaerd, oan dizze kant fan 't wetter
Is it al oars, mar 't is gjin grevel better.
Hjir bringe radikael se om hals
Bourgeois syn psalmen, se sjonge falsk.

Har godsfrucht bloeit efter de keamerplanten,
Somber biblêde, efter wite fronten.
Ut bleinbouquetten, yn in atmosfear
Dûnker en mankelyk en near.

O God, hwat bistû goed dochs en genedich
Datstû tsjin lardrigens ús in foldedich
Glês jenever tapest - goed gesicht:
De Trije Romers dêr - forjamme, ticht!

G. N. Visser. 1910-2001
Ut: Jolm.
Dit is nû. VII fan de Reiddomprige. De samling waerd printe yn Desimber
fan it jier 1947 by "De Torenlaan" te Assen.

Om mani padme hum is een mantra die men overal in Tibet hoort. Het betekent: zelfs een prachtige
lotusbloem kan opbloeien uit de modder.