Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  


Sokratisch drinklied

Wilt gij vroolijk feesttijd vieren,
Vreugde vinden in den wijn,
Laat dan wijsheid u bestieren,
Sokrates uw meester zijn!
Leert dan toch Sokratisch drinken:
Dit slechts past een man van eer,
En - mocht ge onder tafel zinken,
Philosophisch zinkt ge er neer.

"Weg dan, weg met feestbokalen!"
Zoo spreekt meester Sokrates,
"Slechts aan woeste bacchanalen
Voegt de kelk van Herkules:
Op der Wijzen drinkgelagen
Past een beker lief en klein,
Die ons telkens meer doet vragen,
En allengskens vroolijk zijn.

Wijn toch is gelijk de regen,
Die op 't aardrijk nederstort:
Komt hij drupswijs neergezegen,
Dan hergroeit, wat was verdord.
Dan herrijzen halm en airen,
Dan herleven boom en plant,
En de gouden korenbaren
Golven op het zwoegend land.

Maar als in het zwangre zuiëen
Wolk op wolk zich samenpakt,
En 't geweld der woeste buien,
Halm en plant terneder smakt,
Dan, dan vallen de airen neder,
vastgekletst in 't drassig moer,
En geen topje buigt zich weder,
Als er Zefir henenvoer."

Ja, de wijn is als de regen,
Is de regen voor de ziel:
Alles lacht ons vroolijk tegen,
Als hij drupswijs nederviel.
Hooger stijgt dan 't geestlijk leven,
Vlugger werken zin en brein,
En de mensch, aan 't stof ontheven,
Waant zich zelf een God te zijn.

Maar vloeit uit den rozenbeker
Stroom op stroom in 't lichaam neer,
Dan wordt Bacchus zelf de wreker
Van zijn snood geschonden eer:
Dan verdooft hij geest en leven,
Dan verstompt hij hart en brein;
En het vocht, ten baat gegeven,
Wordt het doodelijkst venijn.

Zachtkens dus als lenteregen,
Die de wei met klaver vult,
Boomen, heesters, velden, wegen,
't Al met groenend waas omhult:
Druppel'ook de wijn terneder
Op den akker van 't gemoed.
Schenk'de ziel haar veerkracht weder,
Als de zorg haar kwijnen doet!Abraham Boxman  1796 - 1856
Bron: "Hoog het Glas", bijeengebracht door Gustaaf Van Elring. 1926
Aangeboden door Wijnhandel Ferwerda en Tieman, Amsterdam