Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  
DE SOTHEYDT VAN DE VOCHTIGHE
                  DICHTERS

                     SINNE-BEELDT

Eenen Water-molen, die sonder water gheen
                  meel en kan gheven

            Vochtigh waeter doet my gaen,
              Anders moet ick stille staen.

Den dichter spreeckt


Noyt en sal den Molen maelen;
Als het water komt te faelen;
noyt uw' veersen zyn gheleert,
Als ghy Bacchus niet en eert.
Wilt ghy eenen Dichter weesen?
Ey! bemint de Fransche besen;
noyt, dan door het flericyn,
kont ghy goeden Rymer zyn.
Ennius sal ons die saecken
Konnen klaer en seker maecken;
Wiens ader noyt en vloeyt,
Als seer wel met wyn besproeyt.
Die dit Edel nat beminnen,
Hebben altydt blyde sinnen;
Limoenade suer en soet,
Die verquickt ons droeg ghemoet.
Keulsche drancken, Spaensche druyven,
Doen aen kant de sorghe schuyven,;
laeghen alle smert en wee,
In het midden van de Zee.
Gheest, verstandt sy gansch verlichten,
En nut maecken tot het dichten;
Vol van Veersen is den kop,
Als hy vol is van dit sop.
Wilt ghy dan een Rymer wesen,
Van een-ieghelyck ghepresen?
Ḧoudt veel van een teughsken wyn,
Laet het water, water zyn.

Ioannes De Leenheer 1642 - 1691
Bron: De Nederlandse Poëzie van de zeventiende en achttiende eeuw in
duizend en enige gedichten.Samengesteld door Gerrit Komrij.
Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam 1996