Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Stokfisk

Stokfisk wie foar earme minsken
dat sei men yndertiid,
de minsken fan eartiids hiene gjin winsken,
'n ferskil mei hjoed, yn dizze tiid.

Heit sloeg de hurde stokfisk fyn,
mei 'n greate swiere bile,
dat is fansels 'n moai skoft lyn,
hy die it bûtendoar, yn 'e blaue kile.

De panne kaem dan op it fjûr,
dat gie fansels net yn 'n wip,
it iten wie foar ús net djûr,
'n pree wie ek dy noflike stip. 

Hjoed de dei kin wy 't net ite,
mei it bytsje AaOoWee,
greate ljue, men neamt it elite,
gean er hjoed de dei oer ree.

Pieter van Colm. 1919 - 2010
Bron: 'n Sleefke fol Herinneringen
Drukkerij Banda Kollum 1997