Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Wachtkeamer

hjir mei ik wachtsje
ha se sein
út de hjerstwyn út de rein
ober ropt syn s o s
nei de kok
kofje foar de toarstige
broadsje foar de hongerige
- neat foar de leavjenden
de leavjenden ite de moanne
de leavjenden drinke de rein -
mar bring dizze frou brea
telefoan nei him is dea
libbenstried is leechblet

kok ferjit de kofje net

Tiny Mulder  1921 - 2010
Bron: Tinkschrift. Samle gedichten
Bosch & Keuning, Baarn
De Tille bv, Ljouwert 1986