Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  
Redelick bescheid, dienende op de leste handelingh van de Roomsche Reis.
 Genomen uitte woorden Ecclesiast. cap. 31. 32:
 
Wijn, in matigheid gedroncken, geeft den Menschen een effen leven;
 hy verheugdt den geest ende het hart, ende is een ghezondheid van ziel
 en van lichaam.
 
Oft God gave, dat ghy mede
 Zoo in alles waert te vrede,
 Als ick u hier hoor te sijn
 t'Zaemen-stemmig inden Wijn!
 Niet-te-min, wat ist te weten,
 Als ghy t'zaemen sijt gezeten
 Vrindelick en zonder gal,
 Wat de wijn uit-werken zal?
 Wijn, met matigheid gedroncken,
 Plag het doof begrip t'ontfoncken;
 Wijn vereffent, wijn verzoet,
 Wijn maekt quade zaken goed,
 Wijn vergeet de drouve smarten,
 Wijn verzoet de bitt're harten,
 Wijn brengt weerom op zijn dreef
 Dat gegaen was uitte schreef.
 Gaet dan vry te zaemen binnen;
 'k Hoop ghy zult de waerheid vinnen
 Leggen in een matig glas;
 Est in vino veritas.
 

Joannes Stalpaert van der Wiele (1579-1630)