Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Wolfeartsteat

As ik oan iten sit te tinken
dan priuw ik bôleguod mei skinke,
as ik oer iten sit te skriuwen
tink ik oan roggebrea mei greauwen,
oan brune beane mei bretspek
oan nije jirpels tink ik ek
oan rikke iel en oan tusearte
oan pankoeken en griene earte;
bananen, sipels, rou of sean,
ik sjoch it sa wol foar my stean.

Mar as ik toarst en honger sis
dan wit ik net wat as dat is.

Tsjits Peanstra 1924
Bron: Neisimmer. Bosch & Keuning nv, Baarn
                          De Tille, Ljouwert. 1981