Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

       

ZOERVLEESJ

’t Is ging woesj, nit hachee, nit heutkiés of wie ’t og heesj
’t Is typisch ee Limburgs recept, en dat numt me zoervleesj
Wèi dat oets oetgevöngen had, dat weet ig nit zoe göt
’t Geet er noe um, wie me zoeget maken möt
Me had ‘t duk geperbeerd, mer ’t ging ummer verkierd
Deeg me get fout, of had me missjien ‘t toch verlierd
Ee kink oet Utrecht zag ins vuur de grap
Witste wat ig doë, ig vroag ’t d’r pap
Al had diè og get wieniger letterkes gevrèten
Doavuur had hèi wal dùkker zoervleesj j gegèten
Doa-op koam ee mailtje mit d’r volgende tip:
Gank noa d’r sjlechter en vroag angerhoave kilo hoeg-rib
Wiér haste nuudig, ing flesj natuuressig oftewel azien
Diè ste og nuudig has, vuur ’t bakken van inne knien
Beej d'r greuteboer gulste ee paar flinke dieke unnen.
Let good op, ee paar urndlige, dus nit van die dunnen
Wen hei ’t had, vroag ‘m dan ee piepke bieslook
Missjiens haste heem in de kast nog twië sjieven pèiperkook
Ee peksjke gow bötter en nit te vergèten inne bus zeem
Og get um de saus te bingen, bringste mit noa heem
Ing pan mit inne deksel möste dig gèllen      
Wen ze die nit in vuurroad hant, motste die mar besjtèllen
Zoé, noe weet ig nieks mie van boodsjappen te verzinnen
Dus kinnen v’r noe pas an ’t eegelike werk goa beginnen

Sjnie ’t vleesj in sjtukker ter gruùtte van dieke dobbelsjting
Ongeveer dreei centimeter durchsjnit, dus nit te kling
Lek ´t vleesj mit de unnensjieven netjes in de pan
Och,woarum vertel ig dit,doa witste zelf van alles van
Sjut doa op ee veerde water en dreeiveerde essig oet die flesj
Missjien zit die nog in dieng boodsjappentesj
Kurrelkes peper, bieslook en ee bleìdje laurier makt ´t compleet
D´r deksel d´r op, enfin, uverbodig te zagen, doe wits wie dat geet      
Noadat 't inne daag of twiè gesjtange had - dat kan
Kiepste d´r ganse kroam durg ee vergiet oet, in ing pan
´t Is belangriek, ig vertel dig noe ging luugen
Noadat ´t is oetgelekt moste ´t vleesj mit inne handdook good druugen
Bak noe de bòtter sjun broen, zoe wie zich dat huurt
Evver, och nit telang, zoe bietje sjun gekluurd
Leg ´t vleesj doa in, pas op dat kin sjpatten
Dat sjprikt vanzelf, anges verbrenste ding jatten
't Vuur mot noe op z'n hoegs, dat is echt noedzaak
Dat bevordert wen ´t kloar is d´r lekkere sjmaak
As ´t vleesj get broen is, zetste ´t vuur get klinger
Veul in godsnaam nit in de pan mit diene vinger
Loat ´t noe mit d´r dèksel d´r op sudderen, mit af en tow drin te reuren
Zal d´r Ad zagen, Wat kan het toch in de keuken heerlijk geuren
Mer loaten vier wiér in ´t Limburgs kallen
Umdat´t vleesj eegelijk oeteree mot vallen
Zoedat me´t gemekkelik aaf kin sjlikken
Kin me controleren, durg d´r mit ing forchet in te prikken

 
Vier maken noe de saus, begriepste, dat is wal helder
Leg ´t vleesj iers mit inne sjuumlepel op inne telder
Mit koakend water, peperkook en twie lepelen zeem weit ´t ee delicates
Zoedat me sjtraks kan zagen: dit is pas zoervleesj op zieng best
Wenste dinks, die saus is te diek vuur de mieste luu
Kiepste geweun wer get kokend water bei de sju
As ´t vleesj mit de saus sjun gebongen is, dat weet ig besjlis
Dat sjmakt alsof ee ingelke uver die hart had gepis
Had me get uuver, dat is gee inkel probleem
In de diepvries veult zoervleesj zich good heem
Och mit frieten en sjlaat d'rbeei, dat how ig bow vergèten
Kin me mit rech zagen, sjmakelik èten
Dèè d’r van hult, gèif 'm mayonais, inne flinke klatsj
Me had evver og luu, die vingen dat kwatsj
Verrassing vuur de richtige lekkerbekken
Die magen sjtraks der kètel oet lekken

Frans van der Linden, Landgraaf